Kardy i płace

Kadry i płace to poważny dział w każdej liczącej się firmie. Profesjonalne prowadzenie tego segmentu działalności, pozwala na uniknięcie wielu problemów i usprawnienie działania przedsiębiorstwa. Dlatego warto nam powierzyć prowadzenie istotnego sektora kadrowo-płacowego.

Prowadzenia kadr oferujemy:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS),
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę(wypowiedzenie , świadectwo pracy, wyrejestrowanie z ZUS),
 • zakładanie i administracja teczkami personalnymi pracowników zgodnie z wymogami przepisów prawa pracy,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 • opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS,
 • bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz kodeksu pracy,
 • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników,
 • sporządzanie raportów w zakresie danych personalnych.

W ramach usługi płacowej zapewniamy:

 • rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców,
 • obsługę rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami,
 • obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT, dostarczanie do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON,
 • sporządzanie cyklicznych raportów płacowych.